Dernek Çalışma Konuları

ASMÜD amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlar doğrultusunda yol ve asfalt sektörünün gelişimine katkı sağlamak için aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar.

 1. Ülkenin ekonomik kalkınması için gerekli olan alt yapı yatırımlarından asfalt işlerinin bilinçli ve başarılı yapılabilmesi için bu konularda müteahhit ve tedarikçi olarak çalışanların dernek içerisinde biraraya gelerek koordineli ve rasyonel çalışmalarda bulunmalarını sağlamak.
 2. Yurtiçi ve yurtdışında faaliyette bulunan asfalt müteahhitlik firmaları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak
 3. Mühendislik hizmetlerinin, asfalt makineleri ve malzemeleri sanayinin gelişmesini ve ihracını sağlamak üzere gerekli gördüğü çalışmaları yapmak.
 4. Endüstrileri gelişmiş ülkelerdeki bitümlü sıcak karışım üretimi ile ilgili her türlü makine ve teknik gelişmeleri yakından takip ederek bunlardan üyelerinin bilgi edinme ve yararlanmalarını sağlamak.
 5. Ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunmak ve daha fazla döviz elde etmek üzere müteahhitlik kuruluşlarının yurtdışında daha çok iş almalarını sağlamak için çalışmalarda bulunmak, iş yaptıkları ülkelerde karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yardımcı olmak.
 6. Üyelerinin dış ülkelerde üstlenebilecekleri taahhüt işlerine ilişkin olarak ortaklaşa yürütecekleri teknik ve ekonomik çalışmalarda koordinatörlük yapmak, bu yolda gerek duyulabilecek ekonomik kuruluşların oluşturulmasına yardımcı olmak.
 7. Müteahhitlik ve mühendislik faaliyetlerinin dış ülkelerin yatırımcı kuruluşlarına tanıtılması için her türlü çalışmalarda bulunmak, gerekli izinin alınması suretiyle yurt dışından heyetler davet etmek, yurtdışına tanıtıcı heyetler göndermek.
 8. Ülkemizin yabancı ülkelerle yapacağı ekonomik toplantılar ile seyahatlere davet olunması halinde görüş bildirmek üzere katılmak.
 9. Yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinden yüksek verim almak, geçerli teknolojilerin uygulanmasını sağlamak ve firmaların tanıtımını yapmak üzere gerekli yayınlarda bulunmak, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sergiler düzenlemek.
 10. Ortak ekonomik ve teknik sorunlara çözüm aramak, bu amaçla literatür oluşturmak, kaliteyi yükseltmeye yönelik araştırma, geliştirme ve teknoloji üretim çabalarını desteklemek, gerektiğinde doğrudan bilgi ve teknoloji üretmek.
 11. Yurt içinde asfalt işlerinde çalışacak her türlü personelin meslek içi eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak.
 12. Konusu ile ilgili araştırma ve geliştirme laboratuvarları kurmak.
 13. Ülkemizde asfalt ve karayolu teknolojilerini geliştirmek için çalışmalar ve araştırmalar yapan, sempozyum, seminer ve kongre gibi bilimsel aktiviteler düzenleyen, yayın çıkaran, eğitim yapan kamu kuruluşları, üniversiteler, mesleki eğitim ve öğretim kurumları, komiteler, birlikler, dernekler ve benzeri kuruluşlar ile bu kuruluşlarda çalışan kişilerin çalışmalarını ayni ve nakdi yardım ve bağışlarla desteklemek, araştırma sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmek.
 14. Bu alandaki mal ya da hizmet üretimlerinin kamu yararı, insan ve çevre sağlığı ile güvenliği yönünden normlara bağlanmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
 15. Bu konuda başka kuruluş ve makamlarca organize edilen çalışmalara katılmak. Bu çalışmaların sonuçlarının kurallaşmasını ve genel bir uygulamaya konu olmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.
 16. Bu alandaki hâlihazır üretimlerin geliştirilmesi, standartlaştırılması konularında ve ülke açısından yararlı görülen yeni ürünlerin üretilmesini destekleyici çalışmalar yapmak.
 17. Üyelerinin bu faaliyetleri ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve bunların çözümlenmesine yardımcı olmak. Gerekirse bir koordinasyon ve temsil organı olarak yetkili merciiler nezdinde etkin girişimlerde bulunmak.
 18. Üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirecek seminerler, kongreler gibi teknik ve bilimsel çalışmalar ile sosyal, kültürel, sportif toplantılar, gösteriler, geziler düzenlemek, bu faaliyetler için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalamak.
 19. İşbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu kuruluşlara üye olmak.
 20. İstek halinde müteahhit, bilirkişi ve hakem isimleri bildirmek.
 21. Asfalt işleri ile ilgili rayiçler, fiyat analizleri ve birim fiyatlar üzerinde gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak ve ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
 22. Rekabet ve Pazar olanaklarını artırmak suretiyle ekonomik ve teknik gelişimleri kamu yararı ile ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmek.
 23. İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak asfalt maliyetlerini ucuzlatıcı yeni yapı teknolojilerinin gelişmesini sağlamak ve bunların uygulanması için çaba sarfetmek.
 24. Gerekli görüldüğünde, münhasıran amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak ve elde ettiği kârı da amaçları için kullanmak kaydıyla, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile münferiden ya da “geçek veya tüzel ve resmi veya özel” dilediği üçüncü kişi veya kişiler ile dilediği şekilde ticari ortaklıklar oluşturmak, kurulu ticari ortaklıklara katılmak, her türlü ticari faaliyette bulunmak. Bu yöndeki Genel Kurul kararının katılanların en az 3/4’ünün onayı ile alınması zorunludur.
 25. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak, yardım, bağış, koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.
 26. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek etmek.
 27. Doğal afetlerde ilgili kurum ve kuruluşları desteklemek üzere bağış ve yardımlarda bulunmak.
 28. Lokal açmak.
Powered by Sisyön