Tüzük

TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ

Kuruluş, 1996 Nisan

06 - 51 - 081

DERNEK TÜZÜĞÜ

Nisan, 2019

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM - KURULUŞLA İLGİLİ HÜKÜMLER 3
DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ 3
DERNEĞİN AMACI 3
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI 3
KURUCULAR 4
İKİNCİ BÖLÜM - ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER 5
ÜYELİK ŞARTLARI 5
ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYELERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5
ÜYELİKTEN AYRILMA 7
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ ve ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 7
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - YÖNETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 7
DERNEĞİN ORGANLARI 7
GENEL KURUL 8
GENEL KURUL GÖREV ve YETKİLERİ 9
YÖNETİM KURULU 10
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ 10
GENEL SEKRETERLİK, GÖREV ve YETKİLERİ 11
DENETİM KURULU 11
DERNEK İÇ DENETİMİ 11
YÜKSEK DANIŞMA KURULU 12
YÜKSEK DANIŞMA KURULU’NUN GÖREVLERİ 12
ÇALIŞMA GRUPLARI 12
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - MALİ HÜKÜMLER 12
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 12
DERNEĞİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER ve KAYITLAR   13
GELİR ve GİDERLERDE USUL 13
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 13
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 14
FESİH ve TASFİYE 14
TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER 14
KURUCU ÜYE LİSTESİ 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM - KURULUŞLA İLGİLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde-1 Derneğin adı “Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği” olup, merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği kısa ad olarak “ASMÜD” şeklinde yazılacak ve Tüzük içinde “Dernek” olarak anılacaktır.

Derneğin adı İngilizce “Turkish Asphalt Contractors Association” olarak ifade edilecektir.

DERNEĞİN AMACI

Madde-2 Derneğin amacı, Türkiye’nin Atatürk İlkelerine ve Anayasa esaslarına uygun olarak demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınması, ekonomik, sosyal ve teknolojik yapısının çağdaş düzeye erişmesi için;

Üyelerinin ortak ekonomik ve teknik sorunlarına çözüm üretmek, aralarında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak, hak ve yararlarını korumak, potansiyellerini tanıtmak, rekabet ve pazar olanaklarını arttırmak suretiyle ekonomik ve teknik gelişmelerini kamu yararları ile ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmek, kaliteyi yükseltmeye yönelik yeni teknolojilerin uygulanmasını, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, bu amaçla literatür oluşturmak, gerektiğinde doğrudan bilgi ve teknoloji üretmek, çevre değerlerine saygılı, iş ahlakı ilkelerini benimseyen bir yapı ve işleyişin oluşturulmasını sağlamaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

Madde-3 Dernek inşaat sektörünü ülke kalkınmasının dinamik öğelerinden biri sayar ve amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar.

 1. Ülkenin ekonomik kalkınması için gerekli olan alt yapı yatırımlarından asfalt işlerinin bilinçli ve başarılı yapılabilmesi için bu konularda müteahhit ve tedarikçi olarak çalışanların dernek içerisinde biraraya gelerek koordineli ve rasyonel çalışmalarda bulunmalarını sağlamak.
 2. Yurtiçi ve yurtdışında faaliyette bulunan asfalt müteahhitlik firmaları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak
 3. Mühendislik hizmetlerinin, asfalt makineleri ve malzemeleri sanayinin gelişmesini ve ihracını sağlamak üzere gerekli gördüğü çalışmaları yapmak.
 4. Endüstrileri gelişmiş ülkelerdeki bitümlü sıcak karışım üretimi ile ilgili her türlü makine ve teknik gelişmeleri yakından takip ederek bunlardan üyelerinin bilgi edinme ve yararlanmalarını sağlamak.
 5. Ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunmak ve daha fazla döviz elde etmek üzere müteahhitlik kuruluşlarının yurtdışında daha çok iş almalarını sağlamak için çalışmalarda bulunmak, iş yaptıkları ülkelerde karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yardımcı olmak.
 6. Üyelerinin dış ülkelerde üstlenebilecekleri taahhüt işlerine ilişkin olarak ortaklaşa yürütecekleri teknik ve ekonomik çalışmalarda koordinatörlük yapmak, bu yolda gerek duyulabilecek ekonomik kuruluşların oluşturulmasına yardımcı olmak.
 7. Müteahhitlik ve mühendislik faaliyetlerinin dış ülkelerin yatırımcı kuruluşlarına tanıtılması için her türlü çalışmalarda bulunmak, gerekli izinin alınması suretiyle yurt dışından heyetler davet etmek, yurtdışına tanıtıcı heyetler göndermek.
 8. Ülkemizin yabancı ülkelerle yapacağı ekonomik toplantılar ile seyahatlere davet olunması halinde görüş bildirmek üzere katılmak.
 9. Yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinden yüksek verim almak, geçerli teknolojilerin uygulanmasını sağlamak ve firmaların tanıtımını yapmak üzere gerekli yayınlarda bulunmak, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sergiler düzenlemek.
 10. Ortak ekonomik ve teknik sorunlara çözüm aramak, bu amaçla literatür oluşturmak, kaliteyi yükseltmeye yönelik araştırma, geliştirme ve teknoloji üretim çabalarını desteklemek, gerektiğinde doğrudan bilgi ve teknoloji üretmek.
 11. Yurt içinde asfalt işlerinde çalışacak her türlü personelin meslek içi eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak.
 12. Konusu ile ilgili araştırma ve geliştirme laboratuvarları kurmak.
 13. Ülkemizde asfalt ve karayolu teknolojilerini geliştirmek için çalışmalar ve araştırmalar yapan, sempozyum, seminer ve kongre gibi bilimsel aktiviteler düzenleyen, yayın çıkaran, eğitim yapan kamu kuruluşları, üniversiteler, mesleki eğitim ve öğretim kurumları, komiteler, birlikler, dernekler ve benzeri kuruluşlar ile bu kuruluşlarda çalışan kişilerin çalışmalarını ayni ve nakdi yardım ve bağışlarla desteklemek, araştırma sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmek.
 14. Bu alandaki mal ya da hizmet üretimlerinin kamu yararı, insan ve çevre sağlığı ile güvenliği yönünden normlara bağlanmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
  Bu konuda başka kuruluş ve makamlarca organize edilen çalışmalara katılmak. Bu çalışmaların sonuçlarının kurallaşmasını ve genel bir uygulamaya konu olmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.
 15. Bu alandaki hâlihazır üretimlerin geliştirilmesi, standartlaştırılması konularında ve ülke açısından yararlı görülen yeni ürünlerin üretilmesini destekleyici çalışmalar yapmak.
 16. Üyelerinin bu faaliyetleri ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve bunların çözümlenmesine yardımcı olmak. Gerekirse bir koordinasyon ve temsil organı olarak yetkili merciiler nezdinde etkin girişimlerde bulunmak.
 17. Üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirecek seminerler, kongreler gibi teknik ve bilimsel çalışmalar ile sosyal, kültürel, sportif toplantılar, gösteriler, geziler düzenlemek, bu faaliyetler için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalamak.
 18. İşbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu kuruluşlara üye olmak.
 19. İstek halinde müteahhit, bilirkişi ve hakem isimleri bildirmek.
 20. Asfalt işleri ile ilgili rayiçler, fiyat analizleri ve birim fiyatlar üzerinde gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak ve ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
 21. Rekabet ve Pazar olanaklarını artırmak suretiyle ekonomik ve teknik gelişimleri kamu yararı ile ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmek.
 22. İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak asfalt maliyetlerini ucuzlatıcı yeni yapı teknolojilerinin gelişmesini sağlamak ve bunların uygulanması için çaba sarfetmek.
 23. Gerekli görüldüğünde, münhasıran amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak ve elde ettiği kârı da amaçları için kullanmak kaydıyla, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile münferiden ya da “geçek veya tüzel ve resmi veya özel” dilediği üçüncü kişi veya kişiler ile dilediği şekilde ticari ortaklıklar oluşturmak, kurulu ticari ortaklıklara katılmak, her türlü ticari faaliyette bulunmak. Bu yöndeki Genel Kurul kararının katılanların en az 3/4’ünün onayı ile alınması zorunludur.
 24. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak, yardım, bağış, koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.
 25. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek etmek.
 26. Doğal afetlerde ilgili kurum ve kuruluşları desteklemek üzere bağış ve yardımlarda bulunmak.
 27. Lokal açmak.

KURUCULAR

Madde-4 Derneğin kurucu üyelerinin adları, soyadları, meslek, adres ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM - ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde-5 Derneğe gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir.

A. Üyelik genel kabul şartları:

Üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin Derneğe üye olabilmesi için;

 1. Birinci Bölüm’de belirtilen Dernek amaç ve çalışma konularını kabul etmesi,
 2. Dernek gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip olması ve önceden belirlenen kendi iştigal alanına mahsus giriş ödentisi, yıllık ödenti ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını ödemeyi kabul etmesi,
 3. Farklı firmalardan olması kaydıyla en az iki gerçek veya tüzel kişi asil üye tarafından üyeliğinin teklif edilmesi,

gerekmektedir.

B. Gerçek ve tüzel kişi üyelik şartları

 1. a) Sanayi veya Ticaret Odası’na kayıtlı,
  • Asfalt yol, havaalanı ve diğer alanların yapım ve bakım işleri,
  • Asfalt üretimi ve uygulaması,
  • Asfalt üretimi ve uygulamasında kullanılan her türlü malzeme ve ürünün üretimi ve/veya temsilciliği,
  • Asfalt üretimi ve uygulaması işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanın imalatı ve/veya temsilciliği,
  • Asfalt endüstrisinin yararlanacağı bilgi, teknoloji ve hizmet üretimi

yapan gerçek veya tüzel kişi olması,

b) İşbirliği yapılmasında yarar görülen yurtiçi veya yurtdışında kurulmuş benzer amaçlı dernek, birlik veya sivil toplum kuruluşu olması,

 1. 5. Madde’nin “Üyelik genel kabul şartları”nı kabul etmesi,
 2. Gerçek kişilerin 18 yaşını bitirmiş ve yukarıda belirtilen faaliyet alanlarında iştigal eden firmaların sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya temsil ve ilzama yetkili üst düzey yöneticisi olmaları, mensubu oldukları firmanın Dernek üyeliğini onadığını ve Derneğe ödemekle yükümlü oldukları ödentileri yapmayı taahhüt ettiğini yazılı olarak bildirmesi,
 3. Tüzel kişilerin , Derneğe üyeliği için; şirketin/sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulunda üyelik kararı alınması ve yetkili temsilcisinin yazılı olarak bildirmesi,

gerekmektedir.

ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde-6 Asil üyelik ve onur üyeliği olmak üzere iki tür üyelik vardır.

A. Asil Üyelik:

ASMÜD’ün amaç ve çalışma konularını benimseyen ve amaçların gerçekleşmesine katkı sağlayacak;

kendi dalında teknik, idari, ekonomik ve mesleki yönden tanınan Madde 5’de belirtilen şartlara haiz gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapılmasında yarar görülen yurtiçi veya yurtdışında kurulmuş benzer amaçlı dernek, birlik veya sivil toplum kuruluşları Derneğe asil üye olabilirler.

Üyeliğe müracaat;

Asil üye olma niteliklerine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu ve Dilekçesi”ni doldurarak ekinde üyelik şartlarının sağlandığını gösteren ilgili dokümanlarla birlikte Dernek Yönetim Kuruluna sunarlar.

Üyeliğe kabul;

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihini izleyen 30 gün içinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, kararı adaya yazılı olarak bildirir. Üyeliğe kabul kararının Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınması zorunludur. Yönetim Kurulu, isteğin reddi kararı alması durumunda gerekçe bildirmek zorunda değildir.

Üyeliğe hak kazanma;

Adayın Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilmesiyle üyelik işlemi tamamlanır ve Üye Kayıt Defterine işlenir. (30) günlük süre içerisinde giriş aidatının ödenmemesi durumunda kişi üyelikten çıkarılabilir.

Giriş ödentisi ve üyelik aidatı;

Farklı iştigal alanlarında faaliyet gösteren tüzel kişiler ile gerçek kişilere farklı giriş ödentisi ve yıllık aidat uygulanabilir. Her asil üye Genel Kurul’ca kendi iştigal alanları için saptanan yıllık aidatlarını belirlenen süre içerisinde ödemek zorundadır.

Derneğin gerçek kişi üyesinin mensubu olduğu firmadan ve asil üye tüzel kişilikten üyeliğe müracaatta bulunan gerçek kişiler ile yurtiçinde kurulmuş dernek, birlik veya sivil toplum kuruluşlarından giriş ödentisi alınmaz.

Giriş ödentisi ödeyerek Derneğe üye olan ve daha sonra kendi isteğiyle üyelikten ayrılan veya Tüzüğün 8. Maddesi gereğince üyeliği kendiliğinden sona eren eski üyelerden Derneğe üyelik için tekrar müracaatları Yönetim Kurulunca kabul edilenlerden giriş ödentisi alınmaz, ancak önceki üyelikten kalan borçların yasal faizleriyle ödenmesi zorunludur.

Asil üye hak ve yükümlülükleri;

B. Onur Üyeliği:

Onur Üyeliği sektöre, ülkeye, ASMÜD’e, yararlı çalışmalar yaparak veya yapılan çalışmaları destekleyerek ulusal veya uluslararası ölçekte, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş gerçek kişilere Yönetim Kurulu üye tam sayısının oy birliğiyle alacağı kararla verilen üyeliktir.

Onur üyeleri, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek şahıslar olup, Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Dilerlerse aidat ödeyebilirler. Yüksek Danışma Kurulunda görev alabilirler.

Dernek asil üyesi iken onur üyeliği payesi verilen kişilerin asil üye hak ve yükümlülükleri aidatlarını ödemeleri koşuluyla devam eder.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde-7 Üyeler diledikleri zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Bu isteklerini yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak birikmiş borçları varsa, bunun ödenmesi zorunludur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde-8 A. Kendiliğinden

Gerçek kişinin ölümü, çalıştığı / temsil ettiği firmadan ayrılması ve üyelik için Kanunda veya Tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi hallerinde Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Bir yıla ait aidat, ödenti veya katkı paylarından borcu olan ve o yılın bitiminden sonra anılan borcun ve ferilerinin 30 gün içinde ödenmesi yazılı ihtarda bulunulmasına rağmen, bu süre içerisinde borcunu kapatmayanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyelikleri kendiliğinden sona erenlerin birikmiş borçlarının mensup oldukları firma tarafınca ödenmesi zorunludur.

Madde-9 B. Çıkarılma ile

Derneğin amacına, Tüzüğünde belirtilen esaslara ve çalışmalara uymayan üyenin Dernek ile olan ilişiğine Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı kararla son verilebilir.

Yönetim Kurulu, bu şartlarda alacağı üyelikten çıkarma kararını (10) gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir.

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma kararına karşı Genel Kurul’a itiraz edebilirler. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - YÖNETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde-10 Derneğin aşağıda belirtilen organları vardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Yüksek Danışma Kurulu

GENEL KURUL

Madde-11 Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

A. Katılım ve oy hakkı:

Her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Gerçek kişi asil üye oyunu bizzat kendisi kullanabilir, yetki belgesi veya vekâletname ile oy kullandıramaz veya temsil edilemez.

Asil üye tüzel kişi adına yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

B. Toplanma zamanı ve toplantıya çağrı:

Üç yılda bir Şubat ayı içinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul Toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Denetim Kurulu’nun yazı ile gerek göstermesi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemde bulunması üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu’nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Yargıcı Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

C. Çağrı usulü:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D. Toplantı yeri:

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu kentten başka bir yerde yapılamaz.

E. Toplantı yeter sayısı:

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurul’ları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

F. Toplantının yapılış usulü:

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda veya üyelere gönderilen duyurularda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adların yanına imza ederek, toplantı yerine girerler.

Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler. Tutanaklar başkanlık divanını oluşturanlarca imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’da alınan kararlara muhalefet eden üye, muhalefet nedenlerini Divan Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

G. Toplantıda görüşülecek konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

H. Genel Kurul sonuç bildirimi

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul Toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli yukarıda belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-12 Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır. Genel Kurulun karar alma yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyetidir. Tüzük değişikliği ve feshe ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerilerin görüşülüp karara bağlanması,
 3. Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir gider hesaplarının görüşülerek Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Denetleme Kurulunun denetim raporunun görüşülüp onaylanması ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Şirket statüsündeki tüzel kişiler ile gerçek kişilerin firmalarınca ödenecek asil üyeliğe giriş ödentileri ve bu kişilerce ödenecek yıllık üyelik aidatları ile dernek/birlik/sivil toplum kuruluşu statüsündeki tüzel kişilerce ödenecek yıllık üyelik aidatlarının ayrı ayrı belirlenmesi,
 7. Dernek adına taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile biraraya gelip dernek, vakıf ve federasyon vb. gibi kuruluşlar kurulmasına, kurulmuş olanlara üye olunmasına veya ayrılmasına karar verilmesi,
 9. ASMÜD’ün uluslararası faaliyette bulunmasına, yurtiçinde ve yurtdışında katılım kararı verilen kurum ve kuruluşlarda ASMÜD’ü temsil edecek kişilerin üyeler arasından veya gerektiğinde üyeler dışından seçilebilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 10. ASMÜD’ün, yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olunması veya ayrılmasına karar verilmesi,
 11. Yasalar ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönetmeliklerin incelenip, aynen veya değiştirilerek onaylanması, mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 12. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulmasına karar verilmesi,
 13. Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici nedenlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin itirazlarının incelenip karara bağlanması,
 14. Derneğin feshine ve malvarlığı’nın dağıtılma şekline karar verilmesi.

YÖNETİM KURULU

Madde-13 Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un Dernek asil üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçeceği yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin çağrılması zorunludur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu her yönetim dönemi başında, Genel Kurul toplantısını müteakip yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından açık oyla bir başkan, en fazla üç başkan vekili, bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçer.

Yönetim Kurulu çalışmalarını aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütür.

 1. Yönetim Kurulu, kendi saptayacağı zamanlarda üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.
 2. Toplantıya Başkan, bulunmadığı hallerde 1. Başkan Vekili, onun da yokluğunda sırasıyla 2. Veya 3. Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilir.
 3. Başkan Derneği temsil eder, Başkanın yokluğunda Başkan Vekilleri görevlendirilme sırasına göre Başkana vekâlet eder. Muhasip Üye Derneğin mali işlerini yürütür.
 4. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 5. Yönetim Kurulu kararları Karar Defterine geçirilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
 6. Özürsüz olarak üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulunun vereceği kararla müstafi sayılabilir.
 7. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
 8. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu çağırmakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-14 Yönetim Kurulu;

 1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 4. DERNEK iş ve işlemlerini Genel Kurul’da onaylanan bütçeye göre yürütmek,
 5. Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurul Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”ni mülki idare amirliğine vermek,
 6. Çalışma Grupları kurmak, idari ve teknik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak veya idari ve teknik danışman istihdam etmek,
 7. Üye Kabul Yönetmeliği ve Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli görülen İç Yönetmelikleri hazırlamak,
 8. Üye Kabul Yönetmeliğine göre gerekli işlemleri yapmak ve üyelikten çıkarma işlemlerini yürütmek,
 9. Genel Kurulca belirlenen üyelik aidatları ve diğer katkı paylarının ödeme şeklini ve tarihini üyelere tebliğ etmek,
 10. Üye olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtisas komiteleri ve çalışma gruplarına temsilci ataması yapmak.
 11. Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 12. Kendi içinde bir Yürütme Kurulu seçmek ve yetkilendirmek,
 13. Genel Sekreteri tayin etmek, görev ve yetkileri ile çalışma koşullarını belirlemek ve görevden almak,
 14. Dernekte çalışacak personelin kadrolarını tespit etmek,
 15. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

GENEL SEKRETERLİK, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-15 Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri dışından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer ücretli personelin çalışma şartları Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri ile Derneğin hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi Genel Sekreter tarafından sağlanır.

DENETİM KURULU

Madde-16 Derneğin mali faaliyetlerini denetleyen Denetim Kurulu üç asil üyeden teşekkül eder ve üç yıllık süre için dernek üyeleri arasından gizli oyla üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Üyelerden en çok oy alan ilk üç üye asil ondan sonra gelen üç üye de yedek olarak tespit olunur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Denetim Kurulu kendi çalışma usulünü tespit eder.

Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin usulü dairesinde yapılıp yapılmadığını denetleme yükümlü olan Denetim Kurulu üyeleri tek tek veya kurul halinde her zaman Dernek defterlerini inceleyebilirler. Yönetim Kurulu kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunmakla yükümlüdürler.

Kurul denetim görevini on iki ayı geçmeyen aralıklarla yapar.

Denetim sonuçlarını ve varsa önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DERNEK İÇ DENETİMİ

Madde-17 Derneğin iç denetimi Dernekler Yasası ve Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak, Dernek tüzüğünde “Dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile ilgili işlemlerde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı metinler halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Madde-18 Yüksek Danışma Kurulu üç asil üyeden teşekkül eder ve üç yıllık süre için dernek üyeleri arasından gizli oyla genel kurulca seçilir. Üyelerden en çok oy alan ilk üç üye asil ondan sonra gelen üç üye de yedek olarak tespit olunur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin danışma organı olan bu kurul Türk iş hayatında geniş bilgi ve tecrübesi ile temayüz eden asil ve onur üyeleri arasından seçilir. Seçilecek üyelerde ayrıca derneğin amaçları ile ilgili bir firmayı kendi adına yönetme veya böyle bir firmanın yönetim kurulunda görevli olması şartı da aranır. Yönetim Kurullarının dernek üyeliği devam eden eski başkanları ile görevde olan Yönetim Kurulu Başkanı ve asil üyeleri kurulun tabii üyesidir.

Kurul her yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Kurul yılda en az iki defa başkanın daveti veya iki üyenin istemi ile toplanarak gündemindeki konuları inceleyerek görüşünü tespit eder. Görüşler toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile belli edilir. Yüksek Danışma Kurulu belli bir konuda görüş bildirmek üzere Yönetim Kurulunun daveti üzerine de toplanır.

YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde-19 Kurulun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yurtiçinde ve yurtdışında iş yapan müteahhitlerin genel nitelikteki sorunlarını gözden geçirerek uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
 2. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek için yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
 3. ASMÜD üyelerinin Dernek amaçlarına, tüzüğüne, iş ahlakı ilkelerine ve iç yönetmeliklerine uygun olmayan davranışları ile ilgili konular hakkında incelenmesi talep edilen hususları inceleyip görüş belirlemek,
 4. Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak.

Kurulun tespit edeceği görüşler istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulunu bağlamaz.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde-20 Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları kurulabilir.

Kurulacak Çalışma Grubuna bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Çalışma Grubu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve üyeleri, görev kapsamı ve görev süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma Grupları Yönetim, Denetleme ve Yüksek Danışma Kurullarının karar almalarına veya yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Çalışma Grupları Dernek Tüzüğüne uymak şartıyla çalışma düzenini kendi belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde-21 Derneğin gelir kaynakları aşağıdakilerden oluşur. Aidat ve katkı paylarının süresinde ödenmemesi halinde yasal faiz uygulanır.

 1. Asil üyeliğe giriş ödentileri ve yıllık üye aidatları ile faaliyetlerle ilgili katkı payları,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Dernek malvarlığından ve Derneğe ait iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,
 4. Bağış ve yardımlardan elde edilen gelirler,
 5. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
 6. Resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerden, üyelerden alınacak her türlü bağış gelirleri,
 7. Çeşitli faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

DERNEĞİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde-22 Dernek; 5253 sayılı Dernekler Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 31.03.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen esaslara göre 32. Maddesinde belirtilen defterleri tutar.

Tutulacak defterlere işlenecek kayıtlar Dernekler Yönetmeliğinin 33. Maddesine belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

Tutulacak defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdik ettirilmesi zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde-23 Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde yer alan örneğe uygun olarak yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde-24 Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde-25 Genel kurul kararıyla Tüzük değiştirilebilir.Değişiklik yapılması öngörülen Tüzük maddelerine ilişkin öneriler önceden yazılı olarak üyelere bildirilir. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

FESİH VE TASFİYE

Madde-26

 1. Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
 2. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 11 inci maddesi “B” bendine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararların hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
 3. Fesih kararı ile birlikte, Derneğe ait mal, para ve hakların tasfiye şekli Genel Kurul kararıyla belirlenir.
 4. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
 5. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.
 6. Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

Madde-27 Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 31 Mart 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu’nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

 

TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ KURUCU ÜYE LİSTESİ

Adı Soyadı Baba Adı Doğum
Yeri - Yılı
Mesleği Adresi Uyruğu
Kemal Yavuz Batum Tahirettin Arhavi - 1956 Makine Mühendisi Filistin Sokak No: 5 GOP Ankara T.C.
Kamuran Çörtük Ali Çırakman - 1950 İnşaat Mühendisi Tunus Cad. No: 24 Kavaklıdere Ankara T.C.
Yılmaz Beğen Ali Araklı - 1950 Müteahhit GMK Bulvarı 39/14-15 Ankara T.C.
Yusuf Tosun Bayran Çaykara - 1949 Mühendis GMK Bulvarı 39/14-15 Ankara T.C.
Cahit Köksal Şerif Hedi - 1931 Müteahhit Bayındır Sok. 46/4 Yenişehir Ankara T.C.
Cengiz Köksal Cahit İzmir - 1962 Makine Mühendisi Bayındır Sok. 46/4 Yenişehir Ankara T.C.
Ahmet Tuncer Ertan İbrahim Amasya - 1941 Makine Mühendisi Turgut Reis Cad. 14/2 Tandoğan Ankara T.C.
Tuğrul Velidedeoğlu M. Adil Çorum - 1942 İnşaat Mühendisi Turgut Reis Cad. 14/2 Tandoğan Ankara T.C.
İbrahim Yaykıran İsmail Rıfat İstanbul - 1955 İnşaat Mühendisi Bayındır Sok. 46/2 Yenişehir Ankara T.C.
Tayfun Rodoplu Ali Ankara - 1963 İnşaat Mühendisi Bayındır Sok. 46/4 Yenişehir Ankara T.C.
Mustafa Göçen Mehmet Nuri Aydın - 1953 İnşaat Mühendisi Çankaya Cad. 20/3 Çankaya Ankara T.C.
Ali Zeybek Hüseyin Karaşar - 1951 İnşaat Mühendisi Çankaya Cad. 20/3 Çankaya Ankara T.C.
Şefik Gül Aziz Elazığ - 1941 Müteahhit Sabit Sağıoğlu Cad. No: 1 Oran Ankara T.C.
Mehmet Gül Aziz Elazığ - 1948 İnşaat Mühendisi Sabit Sağıoğlu Cad. No: 1 Oran Ankara T.C.
Celal Koloğlu Mehmet Elazığ - 1951 Kimya Mühendisi Horasan Sok. No: 24 GOP Ankara T.C.
Veysi Akın Koloğlu Mehmet Elazığ - 1942 Makine Mühendisi Horasan Sok. No: 24 GOP Ankara T.C.
Sezai Bacaksız Mehmet Ankara - 1949 Müteahhit Hafta Sok. No: 9 GOP Ankara T.C.
Nihat Özdemir Sebahattin Diyarbakır - 1950 Müteahhit Hafta Sok. No: 9 GOP Ankara T.C.
Seyit Uragan Süleyman Omurtak - 1930 Müteahhit Gölgeli Sok. No: 6 GOP Ankara T.C.
Engin Tangil Özdemir Ankara - 1961 Müteahhit Gölgeli Sok. No: 6 GOP Ankara T.C.
Kadir Sever Hıdır Elazığ - 1929 İnşaat Mühendisi Abidindaver Sok. No: 33 Çankaya Ankara T.C.
Mustafa Asım Özdemir Ertuğrul Keskin - 1955 Müteahhit Abidindaver Sok. No: 33 Çankaya Ankara T.C.
Mehmet Özbağı Ahmet Elazığ - 1947 Elektrik Yüksek Mühendisi Kennedy Cad. No: 57 Kavaklıdere Ankara T.C.
Nihat Özbağı Ahmet Elazığ - 1950 Yüksek Mimar Kennedy Cad. No: 57 Kavaklıdere Ankara T.C.
Orhan Evin Lütfullah Elazığ - 1928 Müteahhit Süleyman Nazif Sok. 10/3 Çankaya Ankara T.C.
Can Evin Orhan İstanbul - 1960 Serbest Süleyman Nazif Sok. 10/3 Çankaya Ankara T.C.
Ayberk Özcan Ahmet Fatsa - 1971 İnşaat Mühendisi Büklüm Sok. 63/61 Kavaklıdere Ankara T.C.
Murat Alp Oğuz Nevzat Sinop - 1951 Ekonomist Büklüm Sok. 63/61 Kavaklıdere Ankara T.C.
Deha Emral H. Ertuğrul Zonguldak - 1961 İş Adamı Bülten Sok. No. 13 Kavaklıdere Ankara T.C.
Talat Levent Güray Mustafa Zonguldak - 1954 İş Adamı Bülten Sok. No. 13 Kavaklıdere Ankara T.C.
Powered by Sisyön