20 Mar 2023

Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi 22-23 Kasım 2023’de ATO Congresium, Ankara’da gerçekleştirilecektir

Ülkemizin en büyük karayolu otoritesi olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Yollar Türk Milli Komitesi ile 2008 yılından bugüne kadar müştereken düzenlediği ve karayollarımızın özellik ve nitelikleri ile sorun ve darboğazlarının ele alındığı, dünyadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler ışığında geleceğe yönelik çözüm önerilerinin irdelendiği  Karayolu Ulusal Kongresi’nin beşincisi, 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde ATO Congresium, Ankara’da gerçekleştirilecektir.

“Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi”nde, ülkemizin karayolları; planlama, proje, finansman temini, yapım, işletme, bakım ve onarımında karşılaşılan sorunlar gibi çeşitli boyutları ile ele alınacak; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri tartışılacak, ayrıca ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde de hassasiyetle durulacaktır.

Kongrede yapılacak sunumlar iki grupta toplanacaktır:

  • Birinci gruptaki sunumlar, karayolunun sosyal, yönetsel ve ekonomik yönlerini ele alan konuları kapsayacak olup, Komitemiz bünyesinde akademisyen ve uzmanlardan oluşturulan Bilim Kurulunca seçilen bildirilerin sunumları yazarlar ve davetli konuşmacılar tarafından yapılacaktır.
  • İkinci gruptaki sunumlar, Kongre konuları bağlamında hazırlanan ve Bilim Kurulu tarafından seçilen teknik ağırlıklı bildirilerden oluşacaktır. Mümkün olduğunca özgün olması istenen bildirilerden Bilim Kurulu’nca uygun görülenlerin tamamı, Kongre Bildiriler Kitabı’nda yer alacaktır.

Kongre’ye bildiri göndermek isteyen katılımcılar için hazırlanan ana konu başlıkları için lütfen tıklayınız. Sınırlayıcı nitelikte olmayan bu ana konu  başlıkları çerçevesinde yazarlar başka konularda da bildiri sunulabileceklerdir.

ASMÜD Genel Sekreteri Zeliha Temren’in de Bilim Kurulu Üyeleri arasında yer aldığı Kongreye bildiri gönderilmesi için son tarih 30 Temmuz 2023 olup, Kongre hakkında detaylı bilgi ve bildiri yazım kuralları www.kuk2023.org adresinden temin edilebilir. Hazırlanan bildiriler aynı web sitesinden online olarak gönderilecektir.

Ayrıca etkinlik kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta proje yürüten mühendis, müteahhit ve müşavir firmalar ile karayolu yapım ve bakımında kullanılan yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme imalatçıları, tedarikçileri ve ayrıca özel yapı elemanlarının imalatçı ve uygulamacılarının katılabileceği  bir sergi düzenlenecektir. Sergi için son başvuru tarihi Ekim 2023’tür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında karayolunun da içinde yer aldığı ulaşım sistemlerinin farklı boyutları ile ele alınacağı Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi’ne delege olarak katılmak isteyenlerin www.kuk2023.org/katilimadresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön