8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 8-9 Aralık 2021, Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi Son yılların trendi olan Endüstri 4.0 kapsamında asfalt endüstrisinin dijital dönüşümü olarak bilinen “Asfalt 4.0” ile dijital teknolojiler ve araçlar, akıllı yönetim sistemleri ve müşteri memnuniyeti odaklı dinamik bir üretim sistemi kurularak, asfalt yolların verimliliğinin, üretkenliğin, kalitesinin, güvenilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin önemli ölçüde artırılması hedeflenmiştir. Bu sistem, asfalt üretimi, yönetimi, tedarik ve serimi gibi geleneksel işlemleri geliştirmek, otomatikleştirmek, izlemek ve iyileştirmek için dijital araçları kullanmaktadır.

Bu bağlamda, asfalt kaplamalı üstyapıların dijitalleşmesi, mobiliteye etkileri, tasarımı, yapımı ve bakımı konularında teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni buluşları, teknolojik gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere, 1996 yılından bugüne kadar düzenlenen Ulusal Asfalt Sempozyumlarının 8.’si “Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0” teması ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde, Yollar Türk Milli Komitesi - YTMK ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği-ASMÜD iş birliği ile 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecektir. 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu’nda; yol üstyapısı konusunda çalışan yol otoritelerinin, akademisyenlerin, üretici ve uygulayıcıların bir araya gelerek, gelişmeler ve yenilikler hakkında bilime ve uygulamaya , ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaları amaçlanmış olup, Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen katılımcıların Sempozyum Konuları ile ilgili bildirilerini Bildiri Yazım Esasları na uygun olarak hazırlayarak http://www.asfaltsempozyumu.org/online-bildiri.html adresinden online olarak göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum için bildiri son gönderim tarihi 20 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir.

Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyenlerin http://asfaltsempozyumu.org/kayit.html adresinde yer alan Elektronik Katılım Formunu doldurarak online olarak göndermeleri gerekmektedir.    

Ayrıca Sempozyum çerçevesinde 37 adet standın yer aldığı sergi alanı düzenlenecek olup, asfalt sektöründe çalışmalarını sürdüren firmaların kendilerini tanıtabilmelerine ve ürünlerini teşhir edebilmelerine imkan sağlanacaktır. Stant açarak sergiye katılmak isteyen firmalar, bu taleplerini Yollar Türk Milli Komitesi’ne komite@ytmk.org.tr adresinden iletebilecektir.    

Sempozyum organizasyonunda yer alan bir kuruluş olarak ASMÜD, 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’ne ulusal ve uluslararası düzeyde asfalt endüstrisinin tüm taraflarını davet ederek, bildiriyle, dinleyici olarak veya sergide yer almak üzere katılımları beklemektedir.

Sempozyum Broşürü için lütfen tıklayınız…
 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

20 Eylül 2021 Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
22 Ekim 2021 Bildiri inceleme sonuçlarının duyurulması
30 Kasım 2021 Sergi için son başvuru
8-9 Aralık 2021 Sempozyum ve Sergi

Powered by Sisyön
×

8. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
8-9 ARALIK 2021
SHERATON ANKARA HOTEL & CONVENTION CENTER

TEMA: DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MOBİLİTE İÇİN ASFALT 4.0

SEMPOZYUM ANA KONU BAŞLIKLARI

1. Türkiye’de ve Dünyada Dijital Dönüşüm ve Mobilite İçin Asfalt 4.0

 • Asfalt endüstrisinde dijital dönüşüm Asfalt 4.0
 • Akıllı yönetim sistemleri
 • Akıllı ve sürdürülebilir üretim
 • Akıllı serme sıkıştırma teknolojileri
 • Akıllı kalite kontrolü ve denetimi

2. Asfalt Karışım Performansı ve Ölçümleri

 • Asfalt üstyapıların tasarımı ve performans analizleri, arazi performans deneyleri
 • Asfalt yapımında kullanılan agregalar ve bitümlü bağlayıcılar
 • Asfalt karışımların tasarımı, deneyleri ve arazi performansı
 • Bitümlü bağlayıcı performansı ve testleri

3. Asfalt Üretim, Serme ve Sıkıştırma Uygulamaları

 • Malzemeler, karışım tipleri, makine ve ekipmanlarda yenilikler
 • Asfalt üretimi, serme ve sıkıştırma uygulamalarında yeni teknikler
 • Kalite kontrol ve kalite güvencesi

4. Sağlık, Güvenlik ve Çevre

 • Kaynak kullanımı (agrega ocakları, maden kanunu kapsamında agrega ocakları)
 • Asfalt üretim ve uygulamasında sağlık ve güvenlik riskleri ve alınan tedbirler
  - Emisyonlar
  - İş kazaları, iş yeri güvenliği
  - Trafik güvenliği (asfalt kaplamalarda kayma direnci, ışık yansımaları)
  - Yüzey drenajı, geometrik standartlar
 • Çevresel riskler ve alınan tedbirler
  - Asfalt üretim ve uygulamalarının iklim değişikliğine etkileri
  - İlgili mevzuatlar (hava kirliliği, atıkların yönetimi, gürültü kirliliği)

5. Üstyapı Yönetimi, Bakım ve Onarımı

 • Üstyapı yönetim sistemi
 • Bakım yönetim sistemi
 • Üstyapı yüzey özellikleri
 • Bakım-onarım malzemeleri ve teknikleri (ince yüzey kaplamalar,yama, çatlak dolgu, geosentetikler)
 • Asfalt yollarda kış bakımı

6. Asfalt Kaplamalarda Sürdürülebilirlik

 • Asfaltın geri kazanımında, katkılar, karışım dizaynı, üretim ve uygulama teknikleri ile kaplama performansı
 • Atık malzemeler ile marjinal malzemelerin asfalt karışımlarda kullanılması ve performansı
 • Ilık karışım asfalt teknolojileri
 • Yaşam döngü analizi
×

(2 satır boşluk)

BİLDİRİ YAZIM ESASLARI

(1 satır boşluk)

Ahmet MEHMETOĞLU 1 Mehmet AHMETOĞLU 2

(2 satır boşluk)

ÖZET

(1 satır boşluk)

Bildiri başlığı ve yazar adlarından hemen sonra, koyu ve büyük harflerle italik olarak ortalanmış şekilde ÖZET yazılmalıdır. Bu bölümde 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde bildirinin amacı, içindekileri kapsayacak şekilde kısaca açıklanmalıdır.

(2 satır boşluk)

ANA BAŞLIK

(1 satır boşluk)

Bildiri metni, şekil ve fotoğrafları 297 x 210 mm (A4) normunda hazırlanmalı ve 10 sayfayı aşmamalıdır. Sempozyum bildiriler kitabı 165 x 240 mm boyutlarında olacağından, yazı için 125 x 190 mm ölçülerindeki alan kullanılacaktır.

Bildiri başlığı, 125 x 190 mm’lik yazı alanının üst sınırından 2 satır aşağıya, ortalanarak 12 puntolu koyu büyük harflerle yazılmalı, 1 satır boşluk bıraktıktan sonra, yine yazı alanının sağ ve sol sınırları arasında ortalı olarak yazar veya yazarların ad ve soyadları yer almalıdır. Yazarın unvanı, bağlı olduğu kurum ve şehir aşağıdaki örnekte olduğu gibi, dipnot olarak yazılmalıdır.

Başlıklar dışında yazıların tümü tek aralıkla ve elinizdeki örnek metinde olduğu gibi Times New Roman (Windows) 10 puntoluk fontu veya benzeriyle yazılmalıdır.

(1,5 satır boşluk)

Alt başlık

(1 satır boşluk)

Bildiride ana başlık kullanmak gerektiğinde 2 satır boşluk bırakarak, 10 punto koyu italikle sola blok olarak yazılmalı, alt başlıklarsa, 1,5 satır boşluktan sonra yine aynı punto ve koyu olarak, ancak ilk harfi büyük, diğer harfler küçük olarak yazılmalıdır. Bundan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

(2 satır boşluk)

BİLDİRİNİN ANA BÖLÜMLERİ

(1,5 satır boşluk)

Eğer bildiri bölümler halinde yazılıyorsa, ana bölüm başlıkları sola blok halinde, italik büyük harf ve koyu olarak 10 punto ile yazılmalı ve üstteki metinle arada 2 satır, başlıktan sonra 1,5 satır boşluk bırakılmalıdır.

Paragraflar blok olarak yazılmalı ve ilk satırları 6 karakter (0,7 cm) içeriden başlamalı, paragraflar arasında ilave boşluk bırakılmamalıdır.


1. Prof.Dr., ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
2. Yüksek Mühendis, Yollar Türk Milli Komitesi, Ankara

 

Bu metin aynı zamanda bütün yönleriyle bildiri yazım esaslarını gösteren bir örnek olarak düzenlenmiştir. Belirlenen bu esaslara göre yazılmış olarak gelen bildiri metinleri doğrudan baskı için kullanılacaktır.

(1,5 satır boşluk)

Şekil, grafik, fotoğraf ve tablolar

(1 satır boşluk)

“Şekil, grafik, fotoğraf ve tablolar” metinle aralarındaki bağlantının rahatlıkla kurulabilmesi için numaralandırılmalı, metin içinde aynı numara ile bunlara gönderme yapılmalıdır. Şekil, grafik, fotoğraf ve tablolarla metin arasında alt ve üstte birer satır boşluk bırakılmalıdır.

(1,5 satır boşluk)

Kaynaklar

(1 satır boşluk)

Metinde atıfta bulunulan eserler, yazarlarının soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve numaralandırılmalıdır. Bu eserlere metin içinde, ya kaynaklardaki numaralarını parantez içinde, örnek olarak (3) şeklinde, ya da, yazar soyadı ve eserin basım tarihiyle, örnek olarak Mehmetoğlu (1992) şeklinde gönderme yapılmalıdır. Kaynaklar, önce yazarın soyadı, sonra adı, sonra parantez içinde eserin basım tarihi, sonra eser adı, cilt ve sayfa numarası sırasıyla düzenlenmelidir.

Kaynaklar, metnin bitiminden sonra 2 satır boşluk bırakılarak yazılmalı, KAYNAKLAR yazısından sonra da 1 satır boşluk bırakılarak kaynakların yazılmasına geçilmelidir.

(2 satır boşluk)

KAYNAKLAR

(1 satır boşluk)

1. WADELIN, F. A., (1982) Workshop on Binder Recovery from Asphalt and Coated

Macadam. Asphalt Technology, No: 32 .

2. UMAR, Faruk - AĞAR, Emine, (1985) Yol Üstyapısı.

3. ULUÇAYLI, Mehmet, (1975) Türkiye’de Asfalt Betonu Kaplamalar ve

Alternatifleri.

4. SONUÇ, Turhan, (1976) Karayolu Tekniği, c. 1.